2017 2022 A.Halim Ali Adat Agama Aktiviti HA Aktiviti IPS Al-Quran Amil Jaya Analisis Andekdot Anekdot Anugerah Anugerah Pena Kinabalu Anugerah Sasterawan Negeri Sabah Apresiasi Artikel Artikel Sastera ASN Azlinah Azrone BAHASA Bahasa Melayu Baitul Muqaddam Baju Hasyuda Abadi Bakhtin Bayaran BBK Berita Harian Online Bicara Karya Biodata Biodata Ringkas Budaya Bukit Selembau Buku Buku Puisi Catatan Perjalanan Cerpen Datuk Hj Suhaibun Yussuf DBP Malaysia DBP Sabah Deklamasi Puisi Desigining Dewan Masyarakat Dewan Sastera Dialogisme Dr Mahathir dunia sastera Ekokritik Esei Fatwa Sastera Islami Fauziah Moksin Filem Fitri Foto Frost Futuristik Gapena H1 N1 Hadiah Sastera Hadiah Sastera Sabah Hadijah Haji Hamka Hari Kebangsaan Hasyuda Abadi Hedonis hiper Hirah HSPM Hutan Ayah Hutan Ayah (Cover) Hutan Ayahm IPS Idea Intertekstualiti IPS Istiqomah Izzuddin Fitri Jakim Janatan Kandok Jasni Matlani Jheains Juara Rakyat Julia Kristeva Katapilar Keberhasilan Keberhasilan Tertinggi Hasyuda Abadi Kelahiran Sekuntum Cermin Keluargaku Kemali di Lahad Rahsia Kematangan Kembali di Lahad Rahsia Kembara Kalimantan Kepaduan Keratan akhbar Sabah Kesenian Islam Kesusasteraan Borneo Klise Komposisi Kritikan Maal Hijrah Madani Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Majalah Makalah Makkah Malaysia Madani MAPENA KINABALU MASTERA Maulidurrasul Melawan Melawan Kebiasaan Memuji Merdeka Muizz Musim Perubahan di Negeri Kami Muzalifah Nadwah Sastera Islam Narudin Nasyid Norawi Hj Kata Numera Nusantara Panduan Menulis Puisi Pantun Paradox Patriotisme Penulis Sabah Penyair Penyair Islam Percakapan Tentang Tema Persidangan Persuratan Kebangsaan Perspektif Pilihan raya plagiarisme politik Potugis PPSB PPSMI Psikologi Puisi Puisi Amil Jaya Puisi Esei Puisi Islami Puisi Ramadan Pustaka Iqbal Nazim Rabbani Raja Lawak Rencana Riadah Seni Rumah Puisi Hasyuda Abadi RupHA RupHAm Sabah Sabah Maju Jaya Salam buat Kekasih Sastera Sastera Islam Sastera Kanak-kanak Sastera Nusantara Sastera Sabah SASTERAWAN Sasterawan Negara Sasterawan Negeri Sabah ke-3 Sasterawan Sabah Sayembara SEA Write Award Seberkas Idea Tentang Pohon Sepanggar Sepasang Sayap Jelita Sesekali Menoleh Ke Belakang SMJ Suara yang Terbuka Suntik Surat Surat Khabar Susatera Tadabur Teater Terjemahan Titik di kalbu nazim Tots Ucapan Ulasan Cerpen Ulasan Sayembara Peraduan Menulis Cerpen Sempena Hari Malaysia 2020 utube Utusan Borneo Wacana Sasterawan Wasatiyyah Wawancara Zubaidi Zubir Ali

Jumaat, Oktober 07, 2022

Proses Menulis Puisi


MENULIS merupakan salah satu kegiatan berbahasa secara aktif ekpresif yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pesan, sikap dan pendapat secara tidak langsung kepada pembaca dalam bentuk tertulis sedangkan puisi adalah pancaran kehidupan sosial, gejolak kejiwaan dan segala aspek yang ditimbulkan oleh adanya interaksi baik secara langsung atau tidak langsung, sedar atau tidak sedar.

Menulis puisi merupakan kegiatan untuk melahirkan dan mengungkapkan perasaan, idea, gagasan dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan diksi (pilihan kata), bentuk dan bunyi serta ditata secara cermat sehingga mengandung makna khusus sesuai dengan kedudukan diri penulis dan lingkungan sosial yang ada di persekitarannya.
Saini (1993:153) menyatakan bahawa menulis puisi dapat membuat seseorang menggunakan kata-kata secara konotatif, menyusun irama dan bunyi, menyususn baris-baris dan bait-bait dengan memperhatikan pengilangan serta tipografi yang dapat mengungkapkan fikiran dan perasaan. Pedoman menulis puisi menurut Saini (1993:154) adalah penyair berusaha sebaik-baiknya menuliskan apa yang ada dalam hatinya dengan jelas dan konkrit. Ertinya, apa yang ditulis harus jelas bagi dirinya sehingga jelas pula bagi orang lain. Apabila puisi yang ditulis  jelas, pesan yang ingin disampaikan lebih mudah difahami oleh penikmat puisi.
Apakah yang dimaksudkan Pendekatan Emotif? Menurut Semi (1990:155), pendekatan emotif dalam pembelajaran sastera merupakan upaya guru memanipulasi emosi pelajar. Ertinya, guru menciptakan suasana emosional tertentu sehingga emosi mereka muncul. Djamarah (1996:75) menyatakan bahawa pendekatan emosional (pendektan emotif) adalah upaya untuk menggugah perasaan dan emosi pelajar. Pendekatan mengajar yang perlu dipertimbangkan adalah  seperti ceramah dan bercerita.
Pendekatan emotif dalam pembelajaran puisi adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi atau perasaan. Emosi itu dapat berhubungan dengan isi atau gagasan yang menarik dan perasaan yang dialami siswa.Pendekatan emotif merupakan suatu pendekatan yang digunakan guru untuk memunculkan suatu suana tertentu pada diri pelajarnya. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran puisi khususnya pada keterampilan menulis puisi kerana siswa menjadi lebih peka terhadap emosinya dan kehidupan sekitarnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hunt (dalam Sakdiayah, 2002) yang menyatakan bahawa puisi adalah luapan gelora perasaan yang imajinatif (imaginatie passion).
Prinsip dasar yang melatarbelakangi pendekatan emotif ini adalah pandangan bahawa karya sastera sebahagian daripada karya seni yang hadir dalam masyaraktat dengan keindahan penyajian bentuk serta isinya yang sarat makna.
Pada proses pembelajaran bahasa, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar tercipta iklim belajar yang kondusif, kerana pembelajaran bahasa khususnya kegiatan pembelajaran menulis puisi merupakan proses untuk menciptakan puisi. Ada beberapa langkah teknikal yang harus dilakukan guru bahasa Melayu. Langkah tersebut antara lain :
1) Menentukan tema : tema yang ditentukan bersifat kondisional disesuaikan dengan tujuan pembelajaran menulis puisi.
2) Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran yang didasarkan dari kompetensi dasar yang diacu: tujuan khusus pembelajaran harus bermakna, kontekstual, fungsional serta relevan dengan keemapuan pelajar.
3) Merancang materi pembelajaran.
4) Merancang senario pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang diinginkan. Senario yang dirancang harus dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar pelajar untuk menulis puisi, merangsang mereka sehingga terdorong melakukan refleksi dan membangunkan pemahaman internal daripada puisi yang ditulis.
5) Menentukan pemanfaatan sumber pembelajaran dan media yang relevan.

Dalam proses penciptaan sebuah puisi terlebih dahulu yang harus difahami adalah mengenal hidup dan kehidupan sosial, kerana sebuah karya puisi yang baik tercermin nilai-nilai baik dari dalam diri penyair atau pelajar terbabit mahupun kehidupan sosial masyarakat. Bahan–bahan yang terangkum daripada situasi dan peristiwa sosial dalam masyarakat merupakan bahagian daripada inspirasi bagi diri pelajar untuk menghasilkan karya sastera berupa puisi. Sayuti (1985:184) menyatakan bahawa puisi merupakan pengungkapan pengalaman penyair lewat kata-kata. Pengalaman yang diungkapkan itu boleh berupa pengalaman intelektual, emosional dan imajinal. Proses penciptaan puisi yang ideal berawal daripada pengalaman ini mempunyai beberapa tahapan. Menurut Jalil (1985:20) ada enam tahap dalam proses penciptaan puisi iaitu :
1) Pengalaman: suatu hal yang sangat penting bagi seorang penyair untuk mengetahui secara sebenar setiap peristiwa yang berkaitan dengan apa yang akan diterangkan dalam sebuah karya puisi.
2) Penafsiran : suatu kebulatan fikiran yang sementara dan pandangan sementara pula terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu pengalaman yang mampu diungkapkan secara tertulis.
3) Penilaian : merupakan penentuan keyakinan benar atau tidaknya sesuatu peristiwa. Seorang penyair tidak boleh seenaknya menilai salah dan benarnya suatu hal atau peristiwa. Sebelum itu perlu pembekalan kepada jiwa penyair, kerana pada tahap ini seorang penyair belum dapat menuliskan sebuah karya puisi yang baik dan sesuai dengan perkembangan kehidupan. Oleh sebab itu penyair perlu melakukan adaptasi dan penguasaan diri untuk mencari keinginan nurani secara utuh.
4) Penghayatan: penghayatan mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah karya puisi yang baik dan sesuai dengan perkembangannya. Pada tahap penghayatan, seorang penyair melakukuan pemikiran dan penggalian yang dalam disertai dengan pandangan yang luas terhadap suatu peristiwa dengan berbekal ilmu pengetahuan serta keyakinan. Proses penghayatan merupakan penentu arah pada proses penciptaan puisi yang diinginkan.
Kegiatan menulis dengan pendekatan proses dilakukan secara bertahap dari awal penggalian idea sampai tahap penyuaran atau percetakan. Tompkins (2010: 52-60) membagi tahapan dalam menulis menjadi lima tahap yaitu pra-penulisan, membuat draf, membaca semula, menyunting dan penyiaran. Tompkins juga menekankan bahawa tahap-tahap menulis ini tidak merupakan kegiatan yang linear. Proses menulis bersifat non-linear, ertinya merupakan putaran berulang. Misalnya, setelah selesai menyunting tulisannya, penulis mungkin ingin meninjau kembali kesesuaiannya dengan kerangka tulisan atau draf awalnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap itu dapat dirincikan lagi. Dengan demikian, tergambar secara menyeluruh proses menulis, mulai awal sampai akhir menulis.
Proses pembelajaran dalam penulisan puisi tidak mungkin pernah berakhir kerana ia akan melalui fasa-fasa yang tidak pernah selesai. Proses ini akan berterusan meskipun telah menemukan sesuatu yang memberikan maknanya. Paling tidak telah memberikan sesuatu kesan emosi kepada pembaca. Bagi pelajar, proses menulis harus tidak merasa jemu untuk mengamati fasa-fasa yang dimaksudkan. Sudah pasti bagi yang tegas dan sabar, puisi-puisi yang bakal terlahir itu akan menentukan tahap dan taraf yang wajar meletakkannya sebagai karya yang bermutu serta diterima para pentelaah dan pembaca.Tiada ulasan: