2017 2022 A.Halim Ali Adat Agama Aktiviti HA Aktiviti IPS Al-Quran Amil Jaya Analisis Andekdot Anekdot Anugerah Anugerah Pena Kinabalu Anugerah Sasterawan Negeri Sabah Apresiasi Artikel Artikel Sastera ASN Azlinah Azrone BAHASA Bahasa Melayu Baitul Muqaddam Baju Hasyuda Abadi Bakhtin Bayaran BBK Berita Harian Online Bicara Karya Biodata Biodata Ringkas Budaya Bukit Selembau Buku Buku Puisi Catatan Perjalanan Cerpen Datuk Hj Suhaibun Yussuf DBP Malaysia DBP Sabah Deklamasi Puisi Desigining Dewan Masyarakat Dewan Sastera Dialogisme Dr Mahathir dunia sastera Ekokritik Esei Fatwa Sastera Islami Fauziah Moksin Filem Fitri Foto Frost Futuristik Gapena H1 N1 Hadiah Sastera Hadiah Sastera Sabah Hadijah Haji Hamka Hari Kebangsaan Hasyuda Abadi Hedonis hiper Hirah HSPM Hutan Ayah Hutan Ayah (Cover) Hutan Ayahm IPS Idea Intertekstualiti IPS Istiqomah Izzuddin Fitri Jakim Janatan Kandok Jasni Matlani Jheains Juara Rakyat Julia Kristeva Katapilar Keberhasilan Keberhasilan Tertinggi Hasyuda Abadi Kelahiran Sekuntum Cermin Keluargaku Kemali di Lahad Rahsia Kematangan Kembali di Lahad Rahsia Kembara Kalimantan Kepaduan Keratan akhbar Sabah Kesenian Islam Kesusasteraan Borneo Klise Komposisi Kritikan Maal Hijrah Madani Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Majalah Makalah Makkah Malaysia Madani MAPENA KINABALU MASTERA Maulidurrasul Melawan Melawan Kebiasaan Memuji Merdeka Muizz Musim Perubahan di Negeri Kami Muzalifah Nadwah Sastera Islam Narudin Nasyid Norawi Hj Kata Numera Nusantara Panduan Menulis Puisi Pantun Paradox Patriotisme Penulis Sabah Penyair Penyair Islam Percakapan Tentang Tema Persidangan Persuratan Kebangsaan Perspektif Pilihan raya plagiarisme politik Potugis PPSB PPSMI Psikologi Puisi Puisi Amil Jaya Puisi Esei Puisi Islami Puisi Ramadan Pustaka Iqbal Nazim Rabbani Raja Lawak Rencana Riadah Seni Rumah Puisi Hasyuda Abadi RupHA RupHAm Sabah Sabah Maju Jaya Salam buat Kekasih Sastera Sastera Islam Sastera Kanak-kanak Sastera Nusantara Sastera Sabah SASTERAWAN Sasterawan Negara Sasterawan Negeri Sabah ke-3 Sasterawan Sabah Sayembara SEA Write Award Seberkas Idea Tentang Pohon Sepanggar Sepasang Sayap Jelita Sesekali Menoleh Ke Belakang SMJ Suara yang Terbuka Suntik Surat Surat Khabar Susatera Tadabur Teater Terjemahan Titik di kalbu nazim Tots Ucapan Ulasan Cerpen Ulasan Sayembara Peraduan Menulis Cerpen Sempena Hari Malaysia 2020 utube Utusan Borneo Wacana Sasterawan Wasatiyyah Wawancara Zubaidi Zubir Ali

Ahad, September 03, 2023

MENULIS KARYA SASTERA YANG BAIK


SETIAP karya sastera pastinya mengandungi hal yang baik. Dalam bahasa Sanskret, sastera atau susastera berasal dari kata ‘su’ yang bererti ‘baik’ dan ‘sastera’ yang bererti ajaran, sehingga dapat diertikan bahawa susastera itu adalah sebuah ajaran yang berisi kebaikan yang ditujukan kepada manusia dengan tujuan kebaikan pula.
Sastera dalam bahasa lain sering kita sebut sebagai ‘literature’. ‘Literature’ berasal dari bahasa Latin iaitu ‘litera’ yang bererti tulisan. Literature dapat diertikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan tulisan. Akan tetapi tidak setiap tulisan dapat dikatakan sebagai sebuah karya sastera.
Karya sastera terbahagi menjadi beberapa genre atau jenis. Menurut Aristotle dalam bukunya ‘Poetica’, karya sastera berdasar ragam perwujudannya terdiri atas tiga macam, iaitu epik, lirik, dan drama. Epik adalah teks yang sebahagian berisi deskripsi (paparan kisah), dan sebahagian lainnya berisi ujaran tokoh (cakapan). Epik ini bisa disebut prosa. Dalam perkembangannya, prosa terbahagi menjadi beberapa jenis iaitu cerpen, cerpan, novel, roman, novelette, dan cerita bersambung. Lirik adalah ungkapan atau idea pengarang. Dalam hal ini yang berbicara adalah “aku”, yang biasa disebut penyair. Lirik ini yang sekarang disebut puisi atau sajak. Drama adalah karya sastera yang didominasi oleh percakapan para tokoh (Noor, 2005:24).
Dalam perkembangannya karya sastera tidak hanya terbahagi menjadi tiga saja. Kritik sastera menjadi genre terakhir dalam karya sastera. Literary has a relationship with the other knowledge (Helcombe: 2007). Karya sastera bukan suatu objek yang netral, melainkan sebuah objek yang eksistensinya terikat pada beberapa variabel. Setiap teks sastera terikat pada pengarang dan pembaca. (Noor: 2005:4). Keterikatan tersebut melahirkan penilaian sastera atau yang sering disebut kritik sastera.
Sedangkan menurut medianya, karya sastera terbahagi menjadi dua jenis iaitu sastera ujar dan sastera tulis. Sastera ujar adalah karya sastera yang dalam penyampaiannya menggunakan mulut atau lisan berupa ucapan. Karya sastera ini antara lain berupa dongeng, fable, epos, legenda, sage, mite, dan hikayat. Sedang karya sastera tulis adalah karya sastera yang dalam penyampaiannya menggunakan tulisan. Karya sastera ini antara lain berupa puisi, prosa, dan naskah drama.
Selanjutnya, karya sastera yang baik itu yang seperti bagaimana? Karya sastera yang baik memiliki berbagai macam aspek di dalamnya. Ikuti bebrapa catatan di bawah:
1. Hakikat
Apakah sesungguhnya karya sastera itu? Karya sastera adalah karya yang bersifat imaginatif. Karya sastera bersifat fiktif (rekaan). Meskipun karya sastera memiliki bahan (inspirasi) dari dunia nyata namun telah diolah oleh pengarang melalui imaginasinya. Realiti dalam dunia sastera telah ditambah “sesuatu” oleh pengarang sehingga kebenaran karya sastera adalah kebenaran yang dianggap ideal oleh pengarang. Menurut Luxemburg, karya sastera adalah pencerminan masyarakat. Dalam hal ini penggambaran kenyataan. Akan tetapi karya sastera menciptakan dunianya sendiri iaitu dunia yang lepas dari kenyataan (1984).
Menurut Redyanto Noor, hakikat karya sastera ada tiga, iaitu:
• Karya sastera merupakan struktur dunia rekaan, ertinya realiti dalam karya sastera adalah realiti rekaan yang tidak sama dengan realiti dunia nyata.
• Sebagai pencerminan kehidupan tidak bererti karya sastera merupakan gambaran tentang kehidupan, akan tetapi pendapat pengarang tentang keseluruhan kehidupan.
• Karya sastera meskipun bersifat rekaan, tetapi tetap mengacu kepada realiti dalam dunia nyata.
2. Fungsi
Secara keseluruhan, karya sastera mempunyai fungsi seperti yang diungkapkan oleh ahli falsafah Yunani, Horatius, iaitu dulce et utile (menyenangkan dan berguna). Menyenangkan kerana karya sastera memberikan kenikmatan, tidak memaksa siapapun; berguna kerana mengisyaratkan pada suatu yang pantas diperhatikan secara sungguh-sungguh.
Aristotle menyatakan bahawa sastera berfungsi katarsis (pencucian emosi), iaitu membebaskan pembaca sekaligus pengarang dari tekanan emosi, batin dan perasaan.
Sastera tidak terlepas daripada ilmu-ilmu lain. Sastera adalah salah satu bentuk karya seni. Sebuah karya seni yang baik adalah seni yang sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat. Karya seni diciptakan untuk tujuan kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, syarat-syarat sesuatu menjadi karya seni iaitu memberi manfaat, bukannya mendatangkan mudharat; membangun, bukan malah merosak (1998:22)
Bahkan Presiden John F. Kennedy mengatakan bahawa jika kekuasaan bengkok maka puisilah yang harus meluruskan. Hal ini menyatakan bahawa puisi sebagai salah satu karya sastera mempunyai peranan dalam mempengaruhi seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakatnya.
3. Estetika
Estetika adalah bahagian daripada filsafat seni. Yakni filsafat yang mengkaji nilai-nilai berkaitan dengan keindahan. Selain unsur imaginatif, unsur keindahan memiliki peranan penting dalam penciptaan karya sastera. Karya sastera yang baik mempunyai nilai estetika yang tinggi.
Menurut Thomas Aquinas, keindahan memiliki syarat iaitu:
• Memiliki keutuhan (kesempurnaan).
• Memilki keselarasan (keseimbangan) bentuk.
• Memiliki sinar kejelasan.
Berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahawa apapun yang memberi kita rasa puas itu sesugguhnya indah. Hal ini menjadi fitrah manusia iaitu menyukai hal-hal yang indah (Qardhawi 1998:10).
Keindahan dalam karya sastera dapat dilihat dari segi intrinsik (unsur dalaman) yang terkandung dalam karya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahawa karya sastera yang baik itu mempunyai unsur hakikat, fungsi dan estetika. Apabila dalam sebuah karya sastera tidak ada salah satu atau semua dari unsur tersebut, maka karya sastera tersebut tidak dapat disebut sebagai karya sastera yang baik.

Tiada ulasan: