Selasa, Februari 03, 2009

Sebuah Tazkirah

Oleh Adi H.Abadi

ISLAM adalah agama yang sangat menitikberatkan kesejahteraan manusia dan seluruh isi alam ini, sesuai dengan sifatnya sebagai rahmat kepada sekalian alam. Untuk itu Islam sentiasa mempastikan golongan yang kurang mampu, tertindas, kebuluran dan menderita mendapat pembelaan yang sewajarnya. Islam juga mengambil berat masalah anak-anak yatim, orang-orang tua, para musafir, orang-orang miskin yang berjihad di jalan Allah S.W.T., para pendakwah dan orang yang berusaha mendalami ilmu pengetahuan.

Berdasarkan kepada semangat ini, Islam memudahkan sesuatu perkara dan tidak mahu menyulitkan manusia khususnya dalam menghayati ajaran agama atau dalam melaksanakan urusan seharian. Bagi mereka yang beriman, hukum-hukum mahupun ajaran-ajaran dalam Islam merasai bagaimana makna mudah yang dimaksudkan. Dengan menghayati, memperdalami dan mengamalkan seterusnya melaksanakan segala kewajipan dengan ikhlas, amanah, jujur dan yakin nescaya apa jua tanggungan yang dianggap mencabar itu akan menghasilkan perolehan yang sempurna dan dirahmati. Para majikan atau ketua sesebuah organisasi, misalnya, yang turut berada di dalam suasana kerja orang-orang bawahannya akan meringankan beban atau tekanan pekerja-pekerja mereka. Para majikan yang sentiasa berusaha mengambil tahu kebajikan, suasana kerja dan masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja mereka akan melahirkan rasa kasih sayang, hormat-menghormati, harmoni dan suasana yang menarik dan mesra.

Sehubungan dengan ini, Rasulullah s.a.w. bersabda, yang bermaksud: Permudahkanlah dan janganlah menyukarkan, berilah khabar yang menggembirakan hati dan jangan menyusahkan hati dan hendaklah patuh mematuhi dan janganlah berselisih faham. (Riwayat Ahmad)

Menghayati Ajaran Islam
Kenyataan bahawa Islam agama yang mudah hendaklah difahami secara wajar supaya ajaran-ajaran Islam itu tidak pula dipermudah-mudahkan atau dipermain-mainkan. Apa yang dimaksudkan Islam agama yang mudah sebenarnya ialah bahawa ajaran-ajaran Islam itu praktis dan dapat dihayati dalam lingkungan keupayaan manusia. Ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia kerana potensi dalaman manusia itu mampan untuk menggerakkan penghayatan Islam apabila ia dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Ajaran Islam bersifat anjal apabila bertembung dengan keadaan yang bertentangan atau berlawanan dengan fitrahnya dan menuntut keupayaan yang melebihi potensi dalaman manusia. Dalam kaedah fiqh telah digariskan prinsip keanjalan ini, yang bererti, apabila sesuatu urusan itu menjadi buntu, ia dengan sendiri membuka ruang untuk dilonggarkan. Sebagai contoh, jika seseorang itu sedang berhadapan dengan keadaan yang sangat dahaga, boleh menggugat nyawanya, sedangkan air tiada kecuali arak, maka arak yang haram itu menjadi halal dalam keadaan tersebut. Tetapi apabila keadaan yang terdesak itu telah pulih, maka arak itu kembali kepada hukumnya yang awal iaitu haram diminum.

Dalam keadaan yang lain, diharuskan orang berbuka puasa Ramadhan jika uzur, dan boleh diganti pada masa lain apabila keadaan kesihatannya mengizinkan. Demikian juga sembahyang boleh dipendek dan dijamakkan apabila seseorang itu sedang dalam keadaan musfir. Semua ini menunjukkan bahawa Islam berpegang kepada prinsip memudahkan dan sentiasa anjal dalam pelaksanaan ajaran-ajarannya.

Bagimanapun keanjalan itu tidak berlaku secara sewenang-wenangnya, sebaliknya ia berlaku dalam disiplin dan tunduk kepada kaedah-kaedah yang tertentu. Umpamanya, keadaan darurat mengharuskan yang haram, tidaklah boleh dipakai sesuka hati, Ini kerana darurat itu dinilai mengikut kadar-kadar yang telah ditentukan.

Islam menghormati kehendak fitrah manusia. Fitrah manusia cenderung untuk melakukan yang mudah. Oleh kerana itu jika ada pilihan untuk mencapai sesuatu tujuan, yang mudah itulah menjadi pilihan. Fitrah ini diakui oleh Islam. Dalam satu riwayat disebutkan: Adapun Rasulullah s.a.w. apabila diberi pilihan antara dua perkara Baginda memilih yang lebih mudah selagi tidak melakukan dosa. (Riwayat Al- Bukhari)

Sudah tentu pilihan itu tertakluk kepada hukum. Pilihan dalam dua perkara yang halal. Tetapi jika pilihan itu antara yang halal dengan yang haram, sudah tentu ukuran mudah tidak diambil kira, sebaliknya perkara yang halallah yang menjadi pilihan.

Ajaran Islam Dalam Pengurusan
Bagaimanakah prinsip yang diperkatakan tadi dapat diterapkan dalam pengurusan? Kita ambil misalnya, dalam hubungan antara ketua dengan pegawai serta kakitangan bawahannya. Seseorang ketua yang bijaksana sentiasa mengambil kira kebolehan dan keupayaan orang bawahannya sehingga tidak membebankan mereka. Bebanan itu akan melambatkan kerja dan menimbulkan rasa bosan dan tidak ceria dalam diri pegwai itu. Jika ia hendak diserahkan tugas baru, ia hendaklah terlebih dahulu menjalani latihan dan dibimbing supaya kerja-kerja yang diserahkan tidak tergendala dan semangat bekerja dalam diri pegawai itu juga tidak luntur.

Alah bisa tegal biasa. Kerja yang payah akan menjadi mudah jika ia dibiasakan, disertai dengan kemahiran dalam diri pekerja. Oleh sebab itu, konsep memudahkan perlu diiringi dengan kemahiran dan kebiasaan sehingga perkara yang payah boleh menjadi mudah. Sembahyang, umpamanya, adalah susah bagi orang yang tidak dilatih atau dibiasakan sejak kecil. Bagi orang yang dilatih sembahyangnya daripada kecil dan melakukan ibadat tersebut dengan tekun serta khusyu’, tentulah sembahyang bukan merupakan beban bagi dirinya kerana ia adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Allah S.W.T. berfirman, yang bermaksud: Sesungguhnya, sembahyang itu berat, melainkan bagi orang yang khusyu’. (Al-Baqarah: 45)

Faktor latihan, kebiasaan, kemahiran dan dilaksanakan dengan penuh perhatian menjadi penentu sesuatu amalan atau tanggungjawab itu bertukar menjadi mudah. Prinsip memudahkan, dalam penghayatannya mempunyai kaitan dengan kebijaksanaan. Mencari langkah atau cara yang mudah untuk melaksanakan sesuatu tugas menggambarkan kebijaksanaan dan kemajuan. Ia melibatkan usaha rekacipta sama ada dalam mencipta kaedah-kaedah dan metodologi atau dalam mencipta dan meneroka teknologi-teknologi baru.

Memanfaatkan akal fikiran dan berusaha mencari kesejahteraan hidup adalah tuntutan Islam yang sangat fundamental. Ia adalah asas kemajuan dan ketrampilan. Jestru itu, usaha-usaha yang berkaitan dengan kajian, penyelidikan dan mencari sesuatu yang membawa kebaikan, kemudahan dan kesejahteraan kepada manusia, adalah antara perkara yang tergolong dalam kerja-kerja ibadah jika dilakukan dalam lingkungan ibadah.

Pengurusan yang baik tidak akan mengabaikan penggunaan akal fikiran malah usaha sentiasa digerakkan untuk mencari kaedah-kaedah termudah bagi melaksanakan sesuatu kerja. Apabila kaedah yang mudah diperolehi, kos dan tenaga dapat dikurangkan, Ini membawa kebaikan kepada organisasi tersebut kerana berjaya mengelak berlakunya pembaziran, sekaligus dapat memberikan perkhidmatan yang cekap dan tidak membebankan orang ramai.

Mepermudah Ketika Berdakwah
Salah satu daripada prinsip hidup Islam yang penting ialah bahawa dakwah merupakan suatu tanggungjawab. Dakwah diertikan sebagai mengajak dan mendorong diri sendiri dan orang lain suypaya membuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, mengajak orang kepada kebenaran dan meninggalkan kepalsuan. Peranan dakwah cukup penting. Ia tidak hanya wajib dilakukan oleh para khatib atau mubaligh semata-mata, tetapi menjadi kewajipan juga kepada semua orang. Malah melibatkan tanggungjawab pengurusan.

Dalam menyediakan perkhidmatan, konsep dakwah wajib diterapkan. Perkhidmatan yang dipilih hendaklah untuk kebaikan dan bukan untuk menggalakkan keburukan. Begitu juga dalam bidang pengurusan. Pengurusan yang baik sentiasa mendorong kakitangannya ke arah kebaikan dalam semua perkara.

Pendakwah yang berusaha ke arah menerapkan konsep dakwah dalam semua urusan kehidupan mestilah mengamalkan prinsip memudahkan dan tidak menyukarkan. Ia hendaklah mengutamakan amalan yang termudah supaya dakwah itu dikembangkan. Rasulullah s.a.w. bersabda, yang bermaksud: Permudah dan jangan menyukarkan. (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Maka, gunakanlah bahasa yang mudah dalam menyampaikan mesej supaya kehendak mesej itu mudah difahami dan mencapai tujuan yang dikehendaki.

Penutup
Kesempurnaan dalam menghayati nilai-nilai dan dasar-dasar Islam, tidak mungkin dilaksanakan serentak dan sekali gus. Hidangkanlah nilai-nilai yang mudah difahami dan mudah diterima, yang jelas dan terang kepada setiap orang. Dengan itu mudah pula nilai-nilai itu diserapkan sebagai peraturan dan arahan. Tetapi jika yang sukar difahami dan suka diterima, dikemukakan sebagai keutamaan, tentulah akan tertanam sikap penolakan. Lama-kelamaan apa sahaja yang dikemukakan atas nama Islam dianggap sukar dan payah yang menyebabkan tertanam kecenderungan untuk menolak apa sahaja yang dianjurkan oleh Islam. Imej sukar, payah, ganas, ekstrim dan sebagainya dilabelkan kepada Islam menjadi penghalang besar untuk orang Islam dan bukan Islam menerima Islam sebagai mudah.

Oleh yang demikian, bentangkanlah jalan dan kaedah yang mudah diterima, mudah difahami, mudah dilaksanakan, agar kerja-kerja dan tanggungjawab dapat diselesaikan pada jangka masa yang singkat, dengan kos yang munasabah dan berpatutan tetapi tidak membosankan atau timbul kecenderungan untuk mengelak dan mengabaikan tanggungjawab yang diajukan.

Wallahu a’lam.

Tiada ulasan: