Sabtu, Ogos 05, 2017

KRITIKAN SASTERA (Fungsi dan Ukur Tara)

FUNGSI KRITIKAN SASTERA

Wiliam K. Wimsatt & Cleant Brooks dalam bukunya bertajuk Literary Criticism: A Short History (1974) menjelaskan bahawa setiap hasil karya sastera sentiasa diharapkan dapat memberi panduan, membentuk pemikiran yang cerdas dan menjernihkan pertumbuhan pemikiran yang kritis.

Dengan kata lain, fungsi kritikan sastera menurut Wimsatt dan Brooks adalah untuk memberi panduan kepada pengarang dan juga pembaca dalam proses pengkaryaan di samping membentuk pemikiran yang cerdas dan kritis dalam kalangan pengkritik dan pembaca.

Fungsi-fungsi lain adalah seperti berikut:

1. Memperkenalkan dan mempromosikan karya sastera yang baharu dihasilkan untuk menimbulkan minat pembaca serta menghayati sesebuah karya itu.

2. Agar dapat membezakan karya sastera yang baik dan bernilai dengan karya yang tidak baik dan tidak bernilai. Ini diharapkan dapat membantu para penulis memperbaiki lagi karya daripada karya sebelumnya.

3. Untuk menimbulkan minat khalayak terhadap karya sastera apabila sesebuah karya sastera dinilai dan diterbitkan di akhbar, majalah atau jurnal. Pada masa yang sama membantu pembaca memahami dan menghayati sesebuah karya sastera yang dibaca dengan lebih jelas dan mendalam.

4. Kritikan sebagai penghubung antara penulis dengan khalayak sastera. Penulis sebagai penghasil karya manakala khalayak sastera sebagai penikmat, sementara pengkritik sebagai penghubung.

5. Membetulkan salah faham terhadap sesebuah karya sastera yang dihayati. Kritikan dapat merancakkan lagi perkembangan sastera Melayu khususnya apabila wujud pandangan, pendapat, pertimbangan, penilaian, pentafsiran dan pengadilan terhadap sesebuah karya sastera. Akhirnya dunia kritikan menjadi lebih menarik dan menjauhkan angapan-anggapan negatif pengkritik sebagai 'pembunuh penulis dan karyanya' dan mengetepikan pandangan bahawa pengkritik sebagai musuh para penulis.


UKUR TARA KRITIKAN

1. Ukur Tara Kebenaran - berasaskan ketepatan yang terdapat dalam karya sastera serta ketepatan yang terdapat dalam realiti kehidupan. Hal ini sesuai dengan pendekatan sastera sebagai dokumen sosiobudaya yang berasaskan kepada sastera sebagai ‘refleksi daripada realiti’. Bermaksud: karya sastera dilihat sebagai mencatat kenyataan sosiobudaya sesuatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Ini yang penting: karya sastera tidak didlihat sebagai suatu keseluruhan.

Contoh:
(a) Hikayat Faridah Harum - Emansipasi wanita
(b) Nyawa di Hujung Pedang - Kekejaman Jepun

Hal ini ada hubungan dengan karya sastera sebagai satu peniruan. Pengarang akan meniru segala yang terdapat daladm kehidupan dan dijelmakan kembali dalam karya sastera.

2. Ukur Tara Keseronokan dan Pengajaran - digunakan dalam menilai sesebuah karya sastera yang bersifat tindak balas emosi atau perasaan pembaca terhadap karya sastera tersebut. Penilaian ini berdasarkan keseronokan dan pengajaran yang diperolehi oleh seseorang pembaca apabila meneliti sesebuah karya sastera. Ini juga ada kaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan moral yang sesuai.

Pengkritik juga akan meneliti sejauh mana karya sastera memberikan kepuasan kepada pembaca. Kepuasan yang dimaksudkan ialah kepuasan yang diperolehi seseorang pembaca apabila membaca sesebuah karya. Bermaksud, setelah membaca apakah wujud reaksi rasa puas terhadap watak atau jalan cerita yang ditampilkan penulis dalam sesebuah karya.

3. Ukur Tara Keaslian - akan melihat penulis menghasilkan bukan sahaja baharu tetapi juga menampilkan keaslian yakni tidak meniru cara penulisan pengarang lain. Dalam konteks ini seseorang penulis atau pengarang mampu memperlihatkan keindividualisme. Dengan kata lain, penulis berkenaan menampilkan gayanya yang tersendiri. Ini berkaitan juga dengan identiti seseorang penulis dalam genre sastera yang dipilihnya. Menurut Mana Sikana berdasarkan Teori Teksdealisme, jika seseorang pengarang berupaya memperlihatkan keindividualismenya, maka karya yang dihasilkannya telah memperlihatkan keunggulannya.

4. Ukur Tara Kualiti - penelitian terhadap keupayaan seseorang penulis menghasilkan sesebuah karya sastera dengan mengadunkan semua elemen yang membina sesebuah karya sastera. Misalnya dalam penulisan puisi, penulis berupaya mengadunkan elemen-elemen berkaitan pembinaan sesebuah puisi seperti gayabahasa, tema, bentuk, pemilihan diksi dan sebagainya.

Tiada ulasan: