Khamis, Mac 22, 2012

Metafora sebagai gaya bahasa dalam puisi


GAYA bahasa sering menjadi faktor penentu diterimanya sebuah karya oleh khalayak penikmatnya mahupun oleh penganalisis sastera. Bertolak daripada kenyataan ini, apakah anda menyedari puisi anda diperindah oleh gaya bahasa milik anda sendiri? Atau itulah puisi apa adanya tercipta dan terilham sekali duduk tanpa mengkaji atau meneroka gaya bahasa sebagai unsur keindahan. Mungkin sahaja anda berfikir inilah persembahan sebuah puisi sebagai sastera tulis yang sarat di dalamnya sebuah mesej besar!

Penelitian stilistika berdasarkan asumsi bahawa bahasa sastera mempunya tugas mulia. Bahasa memiliki pesan keindahan dan sekaligus membawa makna. Tanpa keindahan bahasa, karya sastera menjadi hambar. Keindahan karya sastera, hampir sebahagian besar dipengaruhi oleh kemampuan penyair memainkan bahasa. Kelenturan penyair berolah bahasa akan menciptakan keindahan khas sastera. Dengan kata lain, bahasa adalah wahana khusus ekspresi sastera.

Puisi bukanlah sebuah bentuk komunikasi atau informasi langsung melalui ungkapan-ungkapan literer. Banyak makna yang diungkap di dalam puisi yang tidak dapat disampaikan menggunakan bahasa yang biasa. Puisi memerlukan cara pengungkapan sendiri. Bahasa puisi adalah bahasa khas. Yakni, bahasa yang telah direkayasa sedemikian rupa.

Namun demikian, puisi yang baik bukanlah puisi yang sukar untuk difahami akibat penggunaan metafora semula jadi (creativa methaphor) atau metafora konvensional (lexical metaphor). Puisi yang baik adalah puisi yang mampu memberi pencerahan, inspirasi, dan makna bagi kehidupan pembacanya atau pendengarnya (jika puisi dibacakan) tanpa memerlukan masa yang panjang untuk membedahnya dengan menggunakan pelbagai referensi.

Pertanyaannya, seberapa ramaikah pembaca yang belajar atau mengetahui tentang teori semiotika; tanda puisi (poetic signs), tanda linguistik (linguistic signs); semantik, juga metafora, untuk memahami kata demi kata di dalam puisi yang merupakan “kendaraan makna” (vehicle of meaning) sehingga menemukan makna puisi (poetic meaning)?

Pengetahuan tentang sastera khususnya puisi tidak semua orang mengetahuinya. Apabila bercakap tentang tanda-tanda, perlambangan atau imajan, gaya bahasa seperti metafora atau personafikasi, hanya segelintir yang tahu waima penyair itu sendiri bahkan. Terdapat penyair yang tahunya hanya menulis puisi tanpa memikirkan atau mengambil peduli hal-hal berkaitan dengan gaya bahasa atau pendekatan karya yang dihasilkannya. Namun secara kebetulan, hal-hal yang diperkatakan ini wujud dalam karya mereka selepas dibedah atau dibicarakan oleh penganalisis sastera.

Metafora sering hadir dalam karya sastera. Zaidan Hendy (1991:69) mengemukakan bahawa metafora berasal daripada kata 'meta' dan 'phoreo' yang bererti bertukar nama atau perumpamaan. Metafora adalah majas perbandingan langsung, iaitu membandingkan sesuatu secara langsung terhadap penggantinya.

Metafora juga didefinisikan sebagai perbandingan dua perkara yang berlainan atau berbeza, tetapi mempunyai persamaan hanya di dalam konteks yang dibandingkan. Sebagai contoh, pulau dan impian adalah dua perkara yang berbeza, tetapi mempunyai persamaan di dalam konteks kedua-duanya adalah jauh dan memerlukan usaha penyair untuk sampai ke sana. Dari kaitan ini terciptalah metafora ‘pulau impian’. Contoh yang lain kata 'sungai' yang pernah digunakan oleh beberapa orang penyair. Misalnya Hassan Jaidin telah menulis sajak yang berjodol “Sungai Peribadi”, Rahman Shaari dan Ahmad Razali menghasilkan sajak “Sungai Sejarah”. Muhammad Haji Salleh menggunakan metafora ‘sungai takdir’ dalam sajaknya “Baris-baris dari Muzium Goethe”. Jair Sulai juga menggunakan metafora ‘sungai waktu’ dalam sajaknya “Belajar Resmi Sungai Waktu'. (Zurinah Hassan, 2011).

Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia. Malah Dr. Muhammad Haji Salleh (2002:135) menjelaskan bahawa perlambangan atau metafora adalah elemen penting di dalam puisi Melayu dan menentukan nilai estetikanya. Metafora terbentuk dengan adanya tindakan untuk membandingkan sesuatu konsep atau abstraksi dengan sesuatu yang konkrit dan
lebih dekat atau lebih dikenali oleh masyarakat. Selain objek alam, metafora juga dibentuk dari unsur-unsur lain seperti watak cerita rakyat dan lagenda.

Terdapat banyak puisi yang membandingkan 'sifat setia' dengan Hang Tuah, 'angan-angan tinggi' dengan Mat Jenin, dan 'pemberontakan' dengan Jebat. Di dalam sajak Dialog, karya Kassim Ahmad terdapat baris “aku akan pergi dengan seribu Jebat si anak tani” yang membawa maksud dia akan bertindak untuk menuntut keadilan.

Walau bagaimanapun alam jagat raya merupakan sumber metafora yang paling dominan di dalam puisi Melayu (Zurinah Hassan, 2001) Penyair amat akrab dengan alam seperti laut, sungai, gunung, awan, matahari, hujan dan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sehubungan dengan itu, H.B. Jassin pernah menulis, “Seniman yang halus perasaannya sangat rapat hubungannya dengan alam sekitar. Dalam angan-angannya alam itu hidup juga dan tumbuh-tumbuhan, batu-batu dan bunga-bungaan baginya ialah makhluk yang bernyawa (H.B.Jassin. 1968:114) .
PUSTAKA IQBAL NAZIM

Tiada ulasan: